Semalt hünärmeni: API ýa-da web sahypasyndan maglumatlary aýyrmagyň iň gowy usuly

Programma programma interfeýsi ýa-da API programma üpjünçiligiňizi we gurallaryňyzy biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Biz çalt depginde ýaşaýarys, bu ýerde hemme zat çalt üýtgeýär we wagtymyzy we güýjümizi tygşytlamak isleýäris. Adaty maglumatlary çykarmak gurallary köp wagt sarp edip, onlaýn iş alyp barmagymyzy kynlaşdyryp biler, ýöne API ähli sosial platformalarda hereketlendiriji güýç hökmünde çykyş edýär. Diňe bir web sahypasyndan peýdaly maglumatlary çykarmaga kömek etmän, alnan maglumatlary redaktirleýär we ulanyjylar üçin okalýan we ulaldylyp bilner. Şeýlelik bilen, API-leriň programmistler we kodlaýjylar üçin amaly programmalary bilen aragatnaşyk saklamagy üçin amatly usuldygyny aýdyp bileris.

API tehniki sahypalar bilen iş salyşýar:

Hünärmenler, API köp sanly web sahypalaryndan maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýan maglumatlar alymlary tarapyndan ýazylan takyk kod diýip hasaplaýarlar. Tehniki sahypalar bilen iş salyşyp, maglumatlaryny gyryp biler. Mysal üçin, “Facebook Graph API” -leri “Facebook” sahypalaryndan, jemgyýetlerinden we şuňa meňzeş beýleki ulgamlardan maglumatlary almak we gyrmak üçin ulanylýar.

API - Maglumatlary ýok etmegiň iň aňsat usuly

Her gezek belli bir web sahypasynyň maglumatlaryna girmek islänimizde, API ulanmaly bolýarys. Beýleki adaty maglumatlary çykarmak programmalaryndan we usullaryndan tapawutlylykda, API derrew öz wezipesini ýerine ýetirýär we maglumatlaryňyzy 120-den gowrak dilde gyryp bilýär. Şeýlelik bilen, hytaý web sahypasyndan maglumatlary gyrjak bolsaňyz ýa-da ýapon blogyndan maglumat almak isleseňiz, API görkezmeleriňize görä derrew çykar ýa-da gyrar.

API näme üçin kärhanalar üçin möhüm?

Köp sanly web sahypaňyz bar bolsa we olaryň hemmesinden bir-iki sagadyň dowamynda maglumatlary çykarmak isleseňiz, API muny amala aşyrmagyň ajaýyp usulydyr. Takyk maglumatlary çekmek üçin diňe API açmaly. Aşakdaky üç usul bilen kärhanalara peýdaly:

1. Kärhanalar API bilen programmalar döredip bilerler

Bir kärhana, hiline zyýan bermezden, API-ler bilen dürli programmalary döredip biler. Käbir onlaýn kompaniýalar gurallary we programma üpjünçiligini satýarlar we işlerini tertipleşdirmek üçin açyk API-lerden maglumatlary çekmäge bil baglaýarlar. Aslynda, API bolmasa, bir iş ösüp bilmez we müşderileri üçin peýdaly programmalary döredip bilmez.

2. Açar söz gözleg

API kärhanalar üçin möhümdir, sebäbi programmistlere ajaýyp web gyryş gurallaryny gurmaga mümkinçilik berýär. Bu gurallar bize wezipelerimizi has gowy ýerine ýetirmäge kömek edýär. Mysal üçin, açar söz esasly API-ler web sahypalarymyz üçin açar sözleri we sözlemleri tapmagy aňsatlaşdyrýar. Maglumatlar gyrylanda, API-ler maksatly açar sözlerimize üns berýärler we çykyşda üýtgetmeýärler we üýtgetmeýärler.

3. API-ler döredijiler we programmistler üçin amatly

Döredijiler hem, programmistlerem API-lerden peýdalanyp bilerler we müşderilerine iň oňat mümkinçilikler berip bilerler. Mysal üçin, Reddit ykjam programma hökmünde işe girizildi we özüni pul gazanmak üçin birnäçe gurallara we maglumatlary çykarmak hyzmatlaryna bil baglady. Indi Reddit web traffiginiň iň oňat çeşmelerinden biridir. API ulanyp, Reddit ýaly forumlary döredip bilersiňiz we birnäçe günüň içinde has köp adamy çekip bilersiňiz.